Czas i kalendarz
Imieniny
30 Sierpnia 2014
Sobota
Imieniny obchodzą:
Adaukt, Częstowoj,
Gaudencja, Miron,
Rebeka, Róża,
Szczęsny, Szczęsna,
Tekla
Do końca roku zostało 124 dni.
Wyniki Lotto

(C) Joombers
Gościmy
Odwiedza nas 3 gości
Nowy Rok Szkolny 2014-2015
Redaktor: Administrator   
28.08.2014.

Ogłoszenie

Nowy Rok Szkolny 2014-2015

 

Image 


W dniu 1 września 2014 r. (poniedziałek) odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2014-2015:

 

800  msza św. w Kościele Parafialnym w Pustyni

900 -   uroczysta inaugurująca roku szkolnego 2014/2015 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pustyni

 

Image 

 

 

 

Zmieniony ( 28.08.2014. )
 
Stypendium szkolne 2014/2015
Redaktor: Administrator   
29.08.2014.

Stypendium szkolne 2014/2015

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2014/20145 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2014 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października
w siedzibie GOPS w Dębicy przy ul. Batorego 13, pok. 10.


Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia małoletniego, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego, złożenie wniosku tj. z sierpnia 2014 r., (dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 456, 00 zł netto).


Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.   

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.


Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 13, 39-200 Dębica pok. 10, tel. 14 680 33 48 w godzinach od 800 do 1500.

 

 
Wyprawka 2014
Redaktor: Administrator   
28.08.2014.

Ogłoszenie

Dyrektora Zespołu Szkół

w Pustyni

 

  W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. dotyczącego rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka Szkolna” na rok szkolny 2014 / 2015 istnieje możliwość zwrotu kosztów za podręczniki szkolne. Wnioski oraz pozostałe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków do 10 września 2014 r.

 

 

 
Konferencja RP
Redaktor: Administrator   
24.08.2014.

W dniu 25 sierpnia o godz. 1000 w sali nr 17

odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół w Pustyni.

 

 

Marcin Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni

Zmieniony ( 24.08.2014. )
 
Wyprawka Szkolna 2014
Redaktor: Administrator   
24.08.2014.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

 

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej 2014” – do dnia 10.09.2014.

Wniosek składa się do Dyrektora Zespołu Szkół w Pustyni.

 

Szczegółowych informacji udziela się w Sekretariacie Szkoły – p. Barbara Rak (gdzie należy składać dokumenty)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Dębica – nr 46/GZ/2014.

 

Komu przysługuje pomoc

 

Kwoty dofinansowania

 

Ważne informacje:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ważne
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej 2014” – do dnia 10.09.2014.

Wniosek składa się do Dyrektora Zespołu Szkół w Pustyni.

 

Szczegółowych informacji udziela się w Sekretariacie Szkoły – p. Barbara Rak.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Dębica – nr 46/GZ/2014.

Zmieniony ( 24.08.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1129